You are here: Home

Học tập & làm theo tấm gương đạo đức HCM

Email In PDF.
        Mục đích làm cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn ngành ...

nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Chi bộ Phòng Giáo dục &Đaò tạo KonPlông xây dựng Chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

                                                                            CHƯƠNG TRÌNH    

Làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta

thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”

 
          I. Đánh giá tình hình xây dựng chi bộ trong nhiệm kỳ 2005-2010:

1. Về ưu điểm:

1.1. Nhận thức về nền tảng tư tưởng của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng nói chung và của chi bộ nói riêng:

- Luôn thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghã Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Luôn chấp hành quản điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước.

- Luôn luôn có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị và năng lực công tác.

- Có những biện pháp tích cực, đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, cơ hội, thực dụng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, cải tiến lề lối làm việc trong cán bộ, Đảng viên nâng cao hiệu quả công tác; biết giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

- Chi bộ luôn giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

1. 2. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng:

- Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như những quy định khác của đơn vị nhằm phát huy tính tích cực tinh thần trách nhiệm và phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ viên chức; bảo đảm quyền lợi hợp pháp, việc làm của cán bộ viên chức; thực hiện công khai, minh bạch về tài chính, đảm bảo công bằng và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế. Quan tâm xây dựng sự đoàn kết thống nhất và thực sự dân chủ trong nội bộ đơn vị. Luôn có mối quan hệ tốt với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

- Bí thư chi bộ trong lãnh đạo đơn vị, luôn tạo mọi điều kiện cho cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị tích cực nghiên cứu tìm tòi, sáng tạo các đề tài khoa học, kỹ thuật ứng dụng trong công tác Giáo dục- Đào tạo một cách có hiệu quả luôn giáo dục cho cán bộ giáo viên và học sinh đề cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, ý thức phục vụ của cán bộ viên chức, không ngừng đổi mới phong cách, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, được quần chúng tín nhiệm.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng với nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách đề cao vai trò  trách nhiệm của Bí thư, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình trong  tổ chức và  hoạt động của chi bộ; thực hiện có nề nếp, cải tiến phương pháp, nâng cao được chất lượng sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của chi bộ và từng đảng viên.

- Luôn có ý thức kỷ luật cao, đảng viên luôn gương mẫu và có tinh thần tự giác trong mọi công việc.

- Chi bộ tổ chức họp đánh giá chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm theo đúng hướng dẫn của cấp trên, qua đó mỗi đảng viên tự kiểm điểm, đấu tranh tự phê bình và phê bình để giúp nhau cùng tiến bộ, Chi bộ đã xây dựng được mối đoàn kết thân ái giữa các đồng chí trong Chi bộ.

1.3. Về chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài:

 Chi bộ liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh trong 03 năm liên ( từ năm 2007 đến năm 2009). Số đảng viên trong chi bộ hiên tại có: 05 đảng viên. Các đảng viên trong Chi bộ đều có năng lực chuyên tốt; 100 % đảng viên có trình độ cao đẳng đại học, 01 đ/c đảng viên có trình độ cao cấp chính trị. Hàng năm thông qua các hoạt động của đơn vị, của các đoàn thể chi bộ đã xây dựng, thực hiện có hiệu quả kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được chi bộ quan tâm cho đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng làm cơ sở thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, từ đó làm tốt công tác phát triển đảng cả về số lượng và chất lượng.

1.4. Về thực hiện mối quan hệ gắn bó giữa chi bộ với quần chúng và nhân dân:

Các đảng viên trong chi bộ luôn gần gũi với nhân dân, hiểu được tâm tư nguyện vọng của người dân để từ đó có những giải pháp phù hợp chỉ đạo đơn vị vận động học sinh đến trường đầy đủ, làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh đảm bảo duy trì kết quả PC GD THCS và tiến đến PC GDTH đúng độ tuổi đúng lộ trình.

1.5. Về đổi mới, tự chỉnh đốn chi bộ trên các mặt:

- Chi bộ thường xuyên, kịp thời phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị cũng như tuyên truyền vận động các thành viên trong đơn vị tự giác chấp hành và thực hiện đúng đường lối chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tập thể Chi bộ đều nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đảng, với nhiệm vụ chính trị bao trùm là lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp giáo dục.

- Chi bộ đã xây dựng cho cán bộ đảng viên và quần chúng trong đơn vị thực hiện tốt tinh thần đoàn kết tương trợ và hợp tác, đồng thời sâu sát, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ viên chức và quần chúng trong đơn vị để có biện pháp giải quyết kịp thời và báo cáo lên cấp trên giải quyết theo chức trách nhiệm vụ và quyền hạn, những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cán bộ viên chức.

- Chi bộ thường xuyên chỉ đạo các trường học trong huyện về công tác giáo dục chính trị trong nhà trường, thường xuyên quán triệt quan điểm đường lối của Đảng, đặc biệt chú trọng nâng cao phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống cho cán bộ giáo viên trong toàn ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt.

- Luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước, coi trọng việc giáo dục cho đảng viên và quần chúng không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi âm mưu của địch hòng chống phá cách mạng, làm tốt công tác biểu dương khen thưởng những đảng viên có thành tích xuất sắc, không có biểu hiện bao che, dung túng những cán bộ đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và những điều đảng viên không được làm theo quy định .

- Đề ra những chủ trương, nhiệm vụ và các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và của đảng viên; chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, làm tốt công tác kiểm tra giám sát, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác trong đơn vị làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

2. Về hạn chế, khuyết điểm:

          Ý thức trách nhiệm, thời gian đầu tư và sự quan tâm đến công tác phát triển đảng viên của chi bộ nhà trường còn hạn chế; công tác quản lý và kiểm tra đảng viên của chi bộ chưa thực sự chặt chẽ; chỉ đạo việc thực hiện chuyên môn, thanh kiểm tra ở các ngành học bậc học chưa sâu sát. Công tác lãnh, chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể trong chi bộ hoạt động mạnh nhưng chưa đều.

II. Nội dung làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”; chuẩn bị tốt cho đại hội chi bộ.

1. Tăng cường đổi mới, chỉnh đốn chi bộ:

- Hàng năm chi bộ đã đề ra được chủ trương nhiệm vụ và các biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; bằng các biện pháp quản lý cán bộ đảng viên, các đảng viên làm bản đăng ký thực hiện Điều lệ Đảng và chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên để quản lý đảng viên, xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động của chi bộ, quy chế phối hợp giữa chi bộ với lãnh đạo cơ quan, với các đoàn thể. Chi bộ phân công rõ trách nhiệm của từng Đảng viên phụ trách trên các mặt công tác như tổ chức, kiểm tra, công tác Đảng, công tác chuyên môn và công tác đoàn thể.

- Lãnh đạo và thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở, tất cả các đảng viên đều gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Xây dựng, thực hiện có hiệu quả kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú cho đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng làm cơ sở thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, từ đó làm tốt công tác phát triển đảng cả về số lượng và chất lượng.

- Lãnh đạo chi bộ thường xuyên làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự trị an, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong đơn vị không ngừng phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức. Cảnh giác với mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” và các luận điệu xuyên tạc, chống đối Đảng, chế độ XHCN của  địch; tuyệt đối giữ gìn bí mật của Đảng, của Nhà nước.

2. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo:

          - Chi bộ luôn xác định rõ vai trò, nội dung lãnh đạo, không buôn lõng quản lý, chỉ đạo, không bao biện làm thay các công việc của cơ quan, các tổ chức đoàn thể.

          - Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của toàn chi bộ và trí tuệ quần chúng, nhân dân đẻ lãnh đạo.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo có những giải pháp tích cực hoàn thành tốt công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

3. Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng:

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng với nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách đề cao vai trò trách nhiệm của Bí thư, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình trong  tổ chức và  hoạt động của chi bộ.

4. Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chi bộ với quần chúng và nhân dân:

Tất cả các đảng viên đều gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú được quần chúng nhân dân tín nhiệm. Đề ra được chủ trương nhiệm vụ và các biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; các đảng viên làm bản đăng ký thực hiện Điều lệ Đảng và chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên để quản lý đảng viên, xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động của chi bộ, quy chế phối hợp giữa chi bộ với lãnh đạo cơ quan, với các đoàn thể trong cơ quan, quần chúng, nhân dân.

III. Tổ chức thực hiện:

- Căn cứ Chương trình này, từng cán bộ, đảng viên xây dựng bản đăng ký thực hiện chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” đưa ra chi bộ xem xét thông qua và có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc cam kết.

- Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của chi bộ có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Chương trình này và bản đăng ký của cán bộ, đảng viên.

- Trong các sinh hoạt chi bộ định kỳ đánh giá kết quả thực hiện chương trình của tập thể, đăng ký của từng đảng viên thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đồng thời gắn với việc tiếp tục đánh giá kết quả thực hiện chương trình của tập thể, bản thu hoạch, đăng ký của cá nhân thực hiện chuyên đề Cuộc vận động các năm 2007, 2008, 2009.

- Căn cứ hướng dẫn của Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp và ngành giáo dục, Chi bộ sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá thực hiện chủ đề năm 2010.

Trên đây là Chương trình thực hiện thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 của Chi bộ Phòng Giáo dục & Đào tạo KonPlông.


Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 08 Tháng 4 2011 10:20 )  

Ảnh của ngành

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
SlideShow Pro Module v2.0 by JT

Liên kết web