Friday, Sep 19th

Last update07:11:48 AM GMT

Nội dung-phương pháp kiểm tra HĐSP giáo viên- tổ chuyên môn

Kiểm tra là một nội dung trong quá trình quản lý. Hoạt động Kiểm tra nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá, tư vấn và thúc đẩy. Tuy nhiên trong thực tế quá trình kiểm tra thường không thực hiện đúng yêu cầu, mục đích như trên. Nhằm mục đich giúp đối tượng kiểm tra hiểu rõ nội dung phương pháp kiểm tra. Sau khi nghiên cứu chuyên đề "Kiểm tra nội bộ trường trung học" tôi xin đưa ra một số ý kiến sau để các bạn tìm hiểu.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA.

1.Khái niệm:

a.Thanh tra giáo dục:

Là thanh tra chuyên ngành về giáo dục, thực hiện quyền thanh tra trong phạm qui quản lý nhà nước về giáo dục nhằm đàm bảo việc thi hành phát luật, phát huy nhân tố tích cức, phòng ngừa và xử lý vi phạm, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền hạn và lợi ích hợp pháp của tổ  chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục.

b.Kiểm tra:

            Là một trong những chức năng cơ bản trong quản lý. Là hoạt động xem xét và đánh giá các hoạt động giáo dục, điều kiện dạy và học, giáo dục trong phạm vi nội bộ nhà trường nhằm mục đích phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung, phát triển nhà trường, phát triển người giáo viên và học sinh.

2.Vai trò của công tác kiểm tra nội bộ trường học.

            Là một trong những chức năng cơ bản, là khâu quan trọng trong chu trình quản lý. Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo.

            Giúp chủ thể thanh tra nắm được thực trạng, cũng như xác định được các mức độ, giá trị, các yếu tố ảnh hưởng đến, từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp uốn nắn có hiệu quả.

            Đôn đốc, thúc đẩy, hỗ trợ và giúp đỡ các đối tượng thanh tra làm việc tốt hơn, có hiệu quả hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳn định:”Nếu tổ chức được việc kiểm tra chu đáo, thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ hơn gấp mười, gấp trăm lần”

3.Các nguyên tắc kiểm tra.

-Đảm bảo tính chính xác, khách quan

-Có tính hiệu quả

-Thường xuyên, kịp thời.

-Kiểm tra phải công khai

4.Nhiệm vụ của kiểm tra nội bộ

a.Kiểm tra:

Xem xét việc thực hiện nhiệm vụ của đối tượng kiểm tra so với các văn bản qui phạm pháp luật và hướng dẫn của các cấp quản lý.

Yêu cầu kiểm tra phải tỉ mỉ, rõ ràng, chỉ rõ những điều làm được, chưa làm được của đối tượng kiểm tra. Còn đối với người được kiểm tra thì cảm thông, hợp tác, chấp nhận việc làm của ban kiểm tra.

b.Đánh giá:

            Xác định mức độ đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Phù hợp với bối cảnh và đối tượng để xếp loại đối tượng kiểm tra.

            Yêu cầu đánh giá phải khách quan, chính xác, công bằng đồng thời định hướng khuyến khích tạo cơ sở cho sự tiến bộ của đối tượng kiểm tra.

c.Tư vấn:

            Nêu được những nhận xét, gợi ý giúp cho đối tượng kiểm tra thực hiện ngày  càng tốt hơn nhiệm vụ của mình.

            Yêu cầu tư vấn là các ý kiến tư vấn phải xác thực, khả thi , giúp đối tượng kiểm tra nâng cao chất lượng công việc của mình.

d.Thúc đẩy:

            Là hoạt động kích thích, phát hiện, phổ biến các kinh nghiệm tốt, những định hướng mới và kiến nghị với các cấp quản lý nhằm hoàn thiện dần với đối tượng kiểm tra, góp phần phát triển đối tượng kiểm tra và hệ thống giáo dục.

            Yêu cầu của thúc đẩy là người kiểm tra cần phát hiện, lựa chọn được (kinh nghiệm của đối tượng kiểm tra, của người khác, của mình…); Phổ biến được kinh nghiệm tốt, những định hướng mới cho đối tượng và có những kiến nghị xác đáng với các cấp quản lý nhằng phát triển cá nhân, tổ chức.

II.Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên

1.Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên thực hiện các nhiệm vụ: Kiểm tra, đánh giá, tư vấn, thúc đẩy. Cụ thể là:

            a.Kiểm tra: Xem xét việc tuân thủ các quy định, qui chế và hướng dẫn dẫn các cấp quản lý liên quan đến các hoạt động sư phạm của giáo viên.

            b.Đánh giá: Xác định mức độ đạt được trong công việc thực hiện các nhiệm vụ theo qui định, phù hợp với bối cảnh và đối tượng để xếp loại lao động sư phạm tại thời điểm kiểm tra.

            c.Tư vấn: Nêu được nhận xét, gợi ý giúp cho giáo viên khắc phục những hạn chế trong lao động sư phạm, nâng cao trình độ nghiệp vụ, hoàn thiện thiên  chức nhà giáo cũng như kết quả học tập của học sinh.

            d.Thúc đẩy: Là hoạt động kích thích, phổ biến các kinh nghiệm, các định hướng mới nhằm hoàn thiện hoạt động sư phạm của giáo viên.

2.Nội dung kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên

NỘI DUNG KIỂM TRA

CÔNG VIỆC/BIỆN PHÁP K.TRA

Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Xem hồ sơ (nếu GV mới chuyển đến) ; Quan sát thực tế (quan hệ với đồng nghiệp, học sinh và những người liên quan – cử chỉ, thái độ, lời nói...). Tìm hiểu về tinh thần đoàn kết, tính trung thực trong công tác của GV. Xem xét bản tự đánh giá.

Trao đổi với GV được KT, với BCH CĐ, Chi đoàn, tổ chức Đảng, tổ CM tìm hiểu về NT tư tưởng, chính trị, về việc chấp hành qui chế của GV;

- Xem xét việc chấp hành các đợt học chính trị, bài thu hoạch...

- Tham khảo ý kiến địa phương nơi cư trú (giấy chứng nhận gia đình văn hóa), ý kiến của địa phương nơi cư trú (nếu GV là đảng viên)...

- Thăm dò ý‎ kiến của CMHS, HS (nếu cần) (tìm hiểu về nhân cách, lối sống, sự tín nhiệm, việc thực hiện đường lối, chính sách…) ; xem xét việc thực hiện nhiệm vụ, ý thức và tinh thần thực hiện các phong traò, các cuộc vận động do ngành phát động.

Xem hồ sơ quản lý (bảng chấm công, phiếu đánh giá VC...),

Dự giờ (tinh thần, thái độ…)

Kết quả công tác được giao

* Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy

- Trình độ nghiệp vụ sư phạm

Dự giờ (quan sát hoạt động của Thày, Trò và các mối quan hệ trong giờ dạy). Xem xét kết quả GD của GV, nhất là kết quả KT chung. Tìm hiểu kỹ năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy của GV.

Tham khảo ý kiến cuả TTCM, GV, GV khác, PHHS, HS (nếu cần) ; Khảo sát chất lượng giờ dạy (nếu cần)

THỰC

HIỆN

QUI

CHẾ

CHUYÊN MÔN

Việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục

Xem kế hoạch giảng dạy, sổ báo giảng, đối chiếu sổ đầu bài, vở ghi của HS, sổ điểm (tiến độ) với phân phối CT, với sự thống nhất của tổ CM, của nhà trường. Dự giờ quan sát thực tế. Xem sổ theo dõi dạy bù, dạy thay.

Thực hiện các yêu cầu về soạn bài theo qui định

Kiểm tra giáo án : số lượng, chất lượng (nội dung, hình thức), đối chiếu với PPCT, chuẩn kiến thức. Phân tích các giáo án điện tử mà GV soạn. Xem các tư liệu, đồ dùng dạy học chuẩn bị cho bài dạy. Trao đổi với TT, GV, đồng nghiệp

Kiểm tra, chấm bài, quan tâm giúp đỡ các đối tượng học sinh

Phân tích sổ điểm (tiến độ, cập nhật điểm số, so sánh với kết quả học tập thực tế), sổ chấm trả bài, KT xác suất một số bài KT đã chấm (phân tích đề KT, việc chấm chữa bài ?), xemvở ghi cuả HS (sửa bài, trả bài ?). Xem KH phụ đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HS giỏi. Trao đổi với GV, TTCM, HS (nếu cần)

Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn

KT sổ ghi chép hội họp cuả cá nhân GV, xem biên bản họp tổ CM, sổ dự giờ. Tham dự sinh hoạt tổ CM. Trao đổi với TTCM, GV, GV khác (nếu cần)

Thí nghiệm, sử dụng đồ dùng dạy học. Thực hiện các tiết thực hành

Xem sổ đầu bài, sổ theo dõi của phòng thí nghiệm, thực hành, sổ mượn đồ dùng, thiết bị, phiếu đăng kí các tiết thực hành, vở ghi của HS. Xem giáo án giờ thực hành, quan sát ĐD tự làm của GV. Trao đổi với TTCM, GV, CB phụ trách thiết bị, trao đổi với HS (nếu cần). Dự giờ (quan sát kỹ năng sử dụng phương tiện, ĐDDH)

Đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ

Phân tích việc ghi chép trên các hồ sơ sổ sách theo qui định đối với GV như : sổ báo giảng, sổ dự giờ, sổ CN (nếu có)...

Trao đổi với TTCM, các bộ phận liên quan.

Tự bồi dưỡng và tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Xem KH và kết quả bồi dưỡng nâng cao trình độ CM, tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng thường xuyên, sổ dự giờ, thao giảng, các tài liệu tích luỹ (điạ chỉ truy cập, các tài liệu thu thập được...), sáng kiến KN. Dự giờ (GV có cập nhật ?). Trao đổi với tổ CM. Khuyến khích tự kiểm tra  

Tuân thủ qui định về dạy thêm, học thêm

Xem hồ sơ dạy thêm. Thăm dò dư luận, qua hộp thư góp ý... Trao đổi với TTCM, GV, đồng nghiệp, CMHS, HS (nếu cần)… đối chiếu với qui định. Phân tích  việc đánh giá, xếp lọai HS cuả GV. Xem vở ghi của HS học thêm. Quan sát thực tế.

 Kết quả giảng dạy, giáo dục

* Thực hiện nhiệm vụ khác được giao

- Công tác CN
- GD đạo đức HS

- Công tác kiêm nhiệm khác

Xem sổ điểm ; Phân tích kết quả học tập, rèn luyện của HS lớp GV dạy so với kết quả kiểm tra chung của toàn khối, kết quả thi học kỳ, kết quả lên lớp, tốt nghiệp, đậu ĐH, CĐ…sự tiến bộ của HS từ khi GV nhận lớp... trong điều kiện cụ thể; Trao đổi với TTCM, GVCN, GV, HS, CMHS (nếu cần) ; Kết quả bài làm của HS sau giờ lên lớp của GV do ban KT tổ chức KT (nếu có).

Nghe báo cáo ; Xem sổ CN, dự tiết sinh hoạt CN, xem kết quả các mặt GD, kết quả thực hiện các phong trào thi đua của lớp CN, tham khảo ý kiến BCS lớp, HS, PHHS, giám thị quản lý lớp (nếu có). Xem giáo án hoạt động NGLL. Tìm hiểu về công tác GD HN. So sánh với công tác CN của năm học trước...

Xem hồ sơ quan sát sự tiến bộ về đạo đức cuả HS mà GV thực hiện giáo dục

Xem kế hoạch công tác và việc thực hiện trên thực tế  (tinh thần, thái độ, kết quả); Tham khảo ý kiến của BCH đoàn thể và các bộ phận liên quan. Kết quả việc thực hiện của GV...

3. Kiểm tra hoạt động sư phạm tổ chuyên môn

a. Ý nghĩa của kiểm tra hoạt động sư phạm tổ chuyên môn

Hoạt động sư phạm của tổ chuyên môn là hoạt động của tổ chức nghề nghiệp trong nhà trường nhằm trao đổi, thống nhất trong việc thực hiện chương trình giảng dạy, chuẩn bị bài lên lớp, làm đồ dùng dạy học, tổ chức cho giáo viên nghiên cứu vận dụng các phương pháp dạy học mới vào các giờ dạy, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập bộ môn của học sinh, tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, tổ chức phụ đạo học sinh kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong tổ, nhóm… Kiểm tra hoạt động SP của tổ CM giúp cho:

- Hiệu trưởng thấy được toàn bộ bức tranh hoạt động sư phạm của tập thể giáo viên trong mỗi tổ CM, trong đó bộc lộ tất cả các khâu của quá trình giảng dạy giáo dục, thấy rõ tác động của tập thể đến cá nhân và mối quan hệ tương tác giữa các thành viên trong tập thể, thấy được điểm mạnh, điểm yếu của từng tổ CM trong nhà trường. Từ đó, có các biện pháp chấn chỉnh, động viên kịp thời.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ trưởng CM và từng cá nhân trong tổ trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Phát hiện và phổ biến nhân rộng những mô hình hoạt động của tổ CM có hiệu quả trong nhà trường, tạo mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên trong tổ, phát huy sự hỗ trợ, trao đổi học tập lẫn nhau trong tập thể đồng thời phát hiện kịp thời những mặt hạn chế để có hướng xử lý, điều chỉnh. Từ đó, có biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ CM;

- Hiệu trưởng đánh giá được kết quả triển khai hoạt động chuyên môn, kết quả công việc với cơ cấu nhân sự do mình đề ra.

b.Nội dung, phương pháp  kiểm tra

NỘI DUNG KT

CÔNG VIỆC/BIỆN PHÁP KT

Công tác quản lý của tổ trưởng

(nhận thức, vai trò, tác dụng, uy tín, khả năng lãnh đạo, việc thực hiện công tác quản lý…)

- Xem KH cá nhân của TT, KH của tổ CM. Xem kết quả giảng dạy và các công tác khác của tổ trưởng ; Xem xét việc phân công nhiệm vụ cho các tổ viên của TT(có hợp lý, KH không?);

- Dự sinh hoạt tổ CM, dự họat động chuyên đề ; xem biên bản họp tổ CM, các HSSS khác của tổ.

- Xem biên bản kiểm tra tổ CM trước đây, đặc biệt là lần gần nhất.

- Trao đổi với TT, một vài GV trong tổ, PHT và các bộ phận liên quan. Thăm dò ý kiến của các GV trong tổ, bằng phiếu (nếu cần)

Hồ sơ chuyên môn của tổ và giáo viên trong tổ (số lượng, chất lượng các hồ sơ CM)

Nghe báo cáo ; Xem xác suất các hồ sơ CM của các cá nhân trong tổ, nhóm (giáo án, sổ điểm…), xem các hồ sơ lưu của tổ CM, xem xét chế độ báo cáo, KH hoạt động của tổ, biên bản họp tổ, các sản phẩm CM của tổ : sáng kiến kinh nghiệm, các  chuyên đề của tổ…Trao đổi với TT, GV khác

Việc thực hiện công tác giảng dạy, giáo dục của tổ chuyên môn (thực hiện CT, chuẩn bị bài, chất lượng dạy học, đổi mới phương pháp, sử dụng ĐDDH, kiểm tra, đánh giá học sinh…)

- Nghe báo cáo, xem báo cáo tháng cuả tổ CM (nếu có);

- Xem xác suất sổ đầu bài, giáo án, sổ báo giảng, vở ghi của HS tìm hiểu việc thực hiện CT ; Xem  giáo án soạn chung(nếu có) ;

- Dự giờ dạy của GV;

- Phân tích đề KT, sổ điểm, thống kê kết quả giảng dạy bộ môn. Phân tích kết quả học tập bộ môn của HS trong tình hình cụ thể của trường. Xem sổ theo dõi mượn ĐDDH, sổ theo dõi của phòng TN, thực hành ; Xem một số bài KT đã chấm, phân tích đề, đáp án.

Xem xét việc làm ĐDDH cuả GV, phong trào đổi mới PPGD, ứng dụng CNTT của tổ.

Tham dự sinh hoạt tổ CM. Trao đổi với TTCM, CMHS, HS (nếu cần).

Việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của tổ chuyên môn

- Xem KH bồi dưỡng, tự bồi dưỡng của các GV trong tổ, đối chiếu với kết quả đạt được (VD kết quả nâng cao trình độ CM, thao giảng, thi GVG các cấp…);

- Xem kế hoạch dự giờ của tổ CM, sổ dự giờ, tài liệu tích lũy của GV trong tổ. Xem xét việc trao đổi, giúp đỡ, kèm cặp GV trong tổ. Thống kê số tiết dự giờ, học hỏi bồi dưỡng CM cuả các GV.

- Tham dự sinh hoạt chuyên đề của tổ chuyên môn. N/c sáng kiến kinh nghiệm của GV trong tổ.

- Trao đổi với TT, GV

Nề nếp sinh hoạt chuyên môn của tổ, nhóm CM (thời gian, nội dung, hình thức)

Xem biên bản họp tổ (thời gian, nội dung, các ý kiến tham gia…)so sánh với sổ hội họp của GV. Trao đổi với TT, GV khác

Việc chỉ đạo phong trào học tập, rèn luyện của học sinh (bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS kém, ngoại khóa, kết quả học tập rèn luyện của HS…)

- Xem KH chuyên môn của tổ, KH bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém. Kết quả ?

- Phân tích kết quả học tập bộ môn của HS. Xem vở ghi, các sản phẩm hoạt động học tập của HS. Dự hoạt động ngoại khóa, chuyên đề.

- Trao đổi với TT, GV, CMHS, HS (nếu cần).

- Dự giờ GV(xem việc triển khai của TCM đến GV?)

Tác giả bài viết: Bùi văn khoa


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

TRỰC TUYẾN

Hiện có 23 khách Trực tuyến

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay153
mod_vvisit_counterHôm qua336
mod_vvisit_counterTuần này807
mod_vvisit_counterTuần trước8077
mod_vvisit_counterTháng này14235
mod_vvisit_counterTháng trước15896
mod_vvisit_counterTất cả1051045

Hình ảnh

JA slide show