Đăng nhậpCuộc vận động hai không trong trường học

BÁO CÁO

Kết quả sau 04 năm thực hiện cuộc vận động Hai không

và số liệu cộng tác viên Thanh tra nhiệm kỳ 2010-2012

 

Thực hiện công văn số 936/CV-SGD&ĐT-TTr, ngày 25 tháng 08 năm 2010 của Sở GD&ĐT Kon Tum V/v báo cáo kết quả sau 4 năm thực hiện cuộc vận động Hai không và số liệu cộng tác viên thanh tra nhiệm kỳ 2010-2012;

Trường THPT Trần Quốc Tuấn tiến hành báo cáo như sau:

 

I. Về nội dung cuộc vận động Hai không:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện cuộc vận động Hai không với 4 nội dung:

a. Thực hiện các công văn hướng dẫn về cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung của TW, của Tỉnh và của Sở. BGH nhà trường quán triệt và cụ thể hoá những nội dung trong các văn bản chỉ đạo đến cán bộ giáo viên, học sinh trong toàn trường như sau:

- Tuyên truyền đến toàn thể giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các tầng lớp xã hội hiểu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc vận động, nhằm nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động.

- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên nhà trường triển khai có hiệu qủa cuộc vận động trong tập thể GV, nhân viên và đoàn viên thanh niên học sinh.

- Tổ chức ký cam kết giữa GVCN với CMHS trong lớp. Yêu cầu các bậc cha mẹ học sinh quan tâm đến việc học và quản lý con em, tạo điều kiện và kiểm tra thời gian các em học ở nhà, thường xuyên liên hệ với nhà trường và GVCN để nắm thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của con em.

b. Công tác chỉ đạo:

- Ngay trong mỗi hè, nhà trường tiến hành ôn tập cho học sinh thi lại và tổ chức thi lại cho học sinh khối 10, 11 một cách nghiêm túc.

- Chỉ đạo tổ chức đánh giá chất lượng học sinh ngay đầu năm học, các GV và các tổ đăng ký tỷ lệ chất lượng bộ môn, chỉ tiêu giáo viên dạy giỏi, chỉ tiêu học sinh giỏi các cấp và kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém.

- Mỗi năm, nhà trường lên kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả chương trình hành động 4p do sở GD&ĐT phát động (phải dạy thật; phải học thật; kiểm tra, đánh giá thật và phải báo cáo thật). Trọng tâm là tập trung vào các giải pháp, biện pháp chuyên môn: dạy thật, học thật để nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, tỷ lệ HS đậu vào các trường đại học, cao đẳng và giảm tỷ lệ học sinh yếu, kém.

- Tiến hành hội thảo giáo dục đạo đức học sinh, hội thảo phương pháp nâng cao hiệu quả tự học, tự rèn ngay từ đầu mỗi năm học đối với mỗi học sinh.

- Xử lý nghiêm các trường hợp GV tự cho điểm, nâng điểm hoặc đánh giá không đúng năng lực học tập của HS. Kỷ luật thích đáng những trường hợp học sinh có hành vi gian lận trong thi cử.

c. Công tác thanh tra, kiểm tra:

- Xây dựng mô hình kiểm tra đánh giá đảm bảo tính khách quan, chính xác, công bằng. Tổ chức ra đề, kiểm tra 1 tiết tập trung, chấm chéo để đánh giá đúng chất lượng,

- Phân loại học sinh và tổ chức kiểm tra chung 1 tiết vào tiết 04, 05 hàng tuần, bố trí 24 học sinh trong một phòng thi.

- Tổ trưởng báo cáo tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tuần cho Liên tịch vào thứ 6 hàng tuần.

- Thăm dò ý kiến học sinh đặc biệt là học sinh khối 12 về phương pháp dạy của giáo viên.

2. Kết quả thực hiện cuộc vận động:

- Kết quả chống gian lạn trong thi cử: Trong kiểm tra 1 tiết tập trung và thi học kỳ, số HS vi phạm quy chế thi giảm dần theo năm và chấm dứt vào năm 2008-2009, 2009-2010.

- Kết quả chống vi phạm đạo đức nhà giáo: Kể từ ngày phát động phong trào đến nay không có trường hợp nào vi phạm đạo dức nhà giáo.

- Kết quả phát hiện, khắc phục tình trạng học sinh không đạt chuẩn: Phân loại HS không đạt chuẩn ngay trong từng lớp học, định hướng cho những HS không có khả năng học tập tiếp tục học nghề hoặc chuyển hồ sơ sang TTGDTX huyện học tập.

- Kết quả đổi mới công tác thi đua khen thưởng:

+ Xây dựng tiêu chí thi đua đảm bảo khách quan, công bằng phù hợp với yêu cầu mới; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở trong trường học.

+ Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cán bộ, GV đã phát hiện kịp thời và có hành động tích cực chống gian lận trong kiểm tra đánh giá, bệnh thành tích...

- Kết quả thực hiện các nội dung khác:

+ Việc quản lý dạy học thêm trong và ngoài nhà trường:

Thành lập ban thanh tra nhân dân. Chi bộ, BGH nhà trường Chỉ đạo: Ban thanh tra nhân dân thường xuyên kiểm tra việc dạy học thêm trong và ngoài nhà trường. Ban thanh tra chuyên môn chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung, chương trình dạy học thêm.

+ Việc xử lý các vi phạm về thu tài chính: không

+ Việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học: Thống kê, phân loại thiết bị dạy học đối với từng môn học. Phân công GV phụ trách theo dõi việc sử dụng TBDH. BGH kiểm tra thường xuyên việc quản lý, sử dụng TBDH.

+ Công tác quản lý của BGH: BGH phải chiụ trách nhiệm trước Sở GD&ĐT về chất lượng dạy của giáo viên và việc học của HS, phải báo thật tình hình chất lượng qua kiểm tra đánh giá, tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao và mức độ hoàn thành, những thuận lợi và cả những khó khăn thách thức, kịp thời đề xuất những biện pháp, giải pháp đối với Sở GD&ĐT, cấp uỷ và chính quyền địa phương công tác giáo dục. Triển khai kế hoạch đầu năm, hàng tháng, hàng tuần. Lên kế hoạch thực hiện cuộc vận động Hai không với 04 nội dung. Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện giao ban hàng tuần.

3. Đánh giá chung:

a. Kết quả nổi bật:

- Tập thể GV, CB, CNV, HS, CMHS và các tầng lớp xã hội hiểu rõ mục đích, yêu cầu củacuộc vận động, nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động.

- Nề nếp dạy học đi vào ổn định, chất lượng giáo dục ngày một nâng lên.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, từng bước kiện toàn chất lượng đội ngũ CB, GV trong nhà trường.

- Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục; tăng cường CSVC, trang thiết bị dạy học.

b. Hạn chế:

- CSVC đang bước đầu hoàn thiện, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu đổi mới, thiếu phòng chức năng.

- Một số HS bị mất kiến thức ở các lớp dưới, trông chờ, ỷ lại, chây lười trong học tập và rèn luyện đạo đức.

c. Những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện:

- Đoàn kết trong nội bộ, thực hiện dân chủ trong trường học. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, văn hoá đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

- Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân, phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động phụ huynh, học sinh chống bỏ học.

4. Kiến nghị, đề xuất: Không

5. Đề nghị khen thưởng:Không

II. Danh sách cộng tác viên Thanh tra của Sở GD&ĐT nhiệm kỳ 2008-2010:

STT

HỌ VÀ TÊN

MÔN

GHI CHÚ

01

Lê Xuân Thạnh

Lịch sử

 

02

Lê Thị Thứ

Ngữ văn

 

03

Lê Thanh Doãn

Hoá học

 

04

Võ Thành Đắc

Toán

TC

04 GV

04 môn

 

III. Phục lục:

Bảng 1: Đánh giá chất lượng học sinh (Trường THPT Đăk Hà thành lập năm 2006-2007, nên không có số liệu ở 04 năm học trước)

 

Năm học

Tổng số

Học lực TB

Học lực Khá

Học lực Giỏi

SL

%

SL

%

SL

%

2006-2007

1795

940

52.4

362

20.2

23

1.3

2007-2008

1640

803

48,9

318

19,4

39

2,4

2008-2009

1105

531

48.1

333

30.1

48

4.3

2009-2010

1086

488

44.9

360

33.1

63

5.8

 

Bảng 2:

NĂM HỌC

TỶ LỆ ĐẬU TN

GHI CHÚ

2006-2007

75,4%

 

2007-2008

86%

 

2008-2009

93%

 

2009-2010

99,4%

 

2010 - 2011

100%